Życie jest piękne

Od 1 maja  Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski realizuje zadanie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zapewnia wsparcie niepełnosprawnym uczestnikom prowadzonych przez wnioskodawcę Środowiskowych Domów Samopomocy. Wsparcie realizowane jest poza placówkami i dotyczy organizowania zajęć przez  trenerów – asystentów osobistych, a zajęcia te mają prowadzić do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. Asystencja osobista polegać będzie na pomaganiu w realizacji zadań i możliwości pełnienia ról społecznych przez osoby niepełnosprawne. Zajęcia będą organizowane w zdecydowanej w sposób zindywidualizowany, to znaczy jeden asystent będzie pomagał jednej osobie niepełnosprawnej. Jest to zgodne z zasadami pracy wyznaczanymi dla asystentów w rozporządzeniach Ministerstwa Rodziny. Formy grupowe zajęć dotyczyć będą sytuacji kształtowania umiejętności pozwalających na samodzielność – trening kulinarny oraz korzystania z instytucji kultury – wynika to z potrzeby włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe, co ma charakter wspólnotowy. Wsparciem jest objętych 40 uczestników Środowiskowych Domów  Samopomocy. Projekt trwać będzie do 31 marca 2023 roku.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.