Strona główna » O nas

O NAS

Informacje o dostępności

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka 25 działają od 1999 roku. Wsparciem rehabilitacyjnym obejmują 50 dorosłych osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Uczestnictwo jest bezpłatne, a w ramach zajęć oferowany jest ciepły posiłek oraz śniadanie. Posiłki przygotowują uczestnicy w ramach terapii. Warsztaty są czynne codziennie od godziny 7 do 15. Zgodnie z Ustawą warsztaty mają realizować  rehabilitację społeczną i zawodową uczestników, poprawiać jakość ich życia  włączając do życia społecznego, umożliwiając  pełnienie ról  społecznych odpowiednich do wieku i uwzględniających specyfikę niepełnosprawności. Realizacja programu ma prowadzić do możliwie pełnej samodzielności i samostanowienia uczestników. Działanie warsztatów jest organizowane w perspektywie Empowerment, co wiąże się z prowadzonymi badaniami oraz współpracą naukową z przedstawicielami tego nurtu w Polsce.  Empowerment to samostanowienie i decydowanie o sobie niepełnosprawnego. Ażeby mógł decydować musi mieć do tego przestrzeń, warunki życia i być przygotowanym do życia w tych warunkach.  Przestrzeń do życia tworzą osoby sprawne. To są możliwości mieszkania, pracy, edukacji, spędzania czasu, współpracy, zakładania rodziny. Do możliwości życia w tej przestrzeni także przygotowują osoby sprawne. Uczą niepełnosprawnego jak żyć w świecie zorganizowanym przez normalnych. I to sprawni, normalni decydują, czy niepełnosprawny może próbować tak żyć, czy się do tego nadaje, czy da sobie radę i w ostateczności czy sobie radzi.  Można powiedzieć, że to sprawni oceniają poziom możliwości niepełnosprawnego, poziom jego przygotowania, radzenia sobie, podmiotowości.  Dodatkowo do oceny tej podmiotowości służą najczęściej wskaźniki pokazujące funkcjonalność niepełnosprawnego. Pytamy czy potrafi robić zakupy, czy zna się na pieniądzach, czy potrafi pracować, być posłuszny i punktualny, czy jest odpowiedzialny. Oceniając w ten sposób niepełnosprawnego dajemy mu szansę na pewną samodzielność i podmiotowość, ale zawsze jest to podmiotowość pod kontrolą. Jest to ponadto podmiotowość będąca odzwierciedleniem naszego wyobrażenia o podmiotowości niepełnosprawnych kształtowanej na podstawie ogólnych wzorców. Pytamy więc o podmiotowość niepełnosprawnego konfrontując jego zachowanie z naszym ogólnym wyobrażeniem o wzorcach zachowania.

W praktykach otwierania świata czyli tworzenia warunków do empowermentu możemy spróbować zapytać  jak z naszej indywidualnej perspektywy widzimy podmiotowość osób niepełnosprawnych intelektualnie  w tych praktykach. Byłoby to więc odwrócenie sytuacji badania  podmiotowości w perspektywie uniwersalnej. Chodziłoby więc  o to, żeby zobaczyć życie, aktywność niepełnosprawnego z własnej perspektywy, zapytać która aktywność niepełnosprawnego jest przeze mnie akceptowana, a która nie. Idąc dalej – jaka jest przestrzeń, w której byłbym gotów się spotkać z niepełnosprawnym. Nie jest to więc ocenianie działania niepełnosprawnego  w perspektywie uniwersalnych wzorców, ale w perspektywie własnej, siebie samego.  Z mojej indywidualnej perspektywy patrzę na indywidualną osobę.  Tworzenie warunków możliwości  podmiotowości jest główną przesłanką naszej pracy.

Oferta wsparcia dotyczy głównie osób pragnących aktywnie zmieniać swoje życie.  Aby zostać uczestnikiem  warsztatu trzeba  mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa  w WTZ i być mieszkańcem Gorzowa. Realizacja programu rehabilitacji odbywa się w pracowniach mających uczyć umiejętności przydatnych w niezależnym życiu, także w pracy. Stąd duża część zajęć odbywa się w warunkach rzeczywistych, a nie modelowych. Uczestnicy warsztatów uczą się pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz seniorom przygotowując i dostarczając posiłki, wykonując proste czynności pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie oraz umożliwiając kontakty z instytucjami. Część zajęć odbywa się w Studiu Kulinarnym Gastronomika oraz Paraklubie.  Ważną formą uczenia niezależnego życia są  prowadzone w Gorzowie mieszkania chronione. Stałą formą rehabilitacji są organizowane kilkuosobowe wyjazdy aktywizacyjne, często połączone z wyjściami w góry. Uczestnicy warsztatów jako jedyni w Polsce zdobyli Koronę Gór Polski latem i zimą. Absolwenci warsztatów podejmują zatrudnienie, korzystając nadal ze wsparcia placówki. Część osób pracuje w Spółdzielni  Socjalnej Warto nad Wartą. Osoby, które nie są w stanie realizować programu rehabilitacyjnego po kilku latach są kierowane do jednego ze Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gorzowie Wlkp.

Kontakt –+48 790 283 777; info@wtz.com.pl

Środowiskowy Dom  Samopomocy typ A przy ul. Armii Polskiej 38, wejście od ul. 30 Stycznia

Działa w Gorzowie od 2011 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski. Oferta jest kierowana do dorosłych osób, głównie  mieszkańców Gorzowa, mających problemy ze zdrowiem psychicznym. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone  codziennie od godziny 7 do 15, ze wsparcia może korzystać  28 osób. Aby zostać uczestnikiem ŚDS  trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną  przez pracownika socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji. W zależności od dochodu uczestnika może on ponosić niewielką odpłatność za pobyt w placówce. Wszyscy otrzymują  śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.  Podstawą działalności ośrodka jest terapia zajęciowa i pomoc w zakresie: uczenia i podtrzymywania umiejętności porozumiewania się, przestrzegania zasad i norm społecznych, nawiązywania kontaktów, kontroli emocji i zachowań oraz czynności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu, prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego. Uczestnicy otrzymują też wsparcie psychologa.  Placówka organizuje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, zapraszając  również na spotkania ludzi tworzących klimat  artystyczny Gorzowa. Dzięki temu istnieją możliwości rozwijania własnych pasji i zdolności.  Część  uczestników włącza się w wolontariat pomagając  seniorom w miejscu zamieszkania lub uczestnicząc w akcjach społecznych.

Kontakt 790 825 222; srodowiskowydom@gmail.com

Środowiskowy Dom  Samopomocy typ B przy ul.  Złotego Smoka 6, parterowy budynek obok bloku z mieszkaniami socjalnymi

Działa w Gorzowie od 2011 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski. Oferta jest kierowana do dorosłych osób, głównie  mieszkańców Gorzowa, mających orzeczoną niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia neurologiczne, lub niepełnosprawność sprzężoną. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone  codziennie od godziny 7 do 15, ze wsparcia może korzystać  38 osób. Aby zostać uczestnikiem ŚDS  trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną  przez pracownika socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji. W zależności od dochodu uczestnika może on ponosić niewielką odpłatność za pobyt w placówce. Wszyscy otrzymują  śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.  Celem działalności  jest   tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego życia uczestników oraz możliwego przejęcia przez nich kontroli nad własnym życiem w perspektywie Empowerment.  Uczestnicy mają tworzone warunki do podejmowania aktywności w świecie rzeczywistym. Dzieje się to zarówno przez możliwość  przygotowania posiłków, naukę czynności pomocowych i pielęgnacyjnych, robienia zakupów, jak też wykonywanie prac porządkowych w  budynku i wokół niego oraz opiekę nad cmentarzem żydowskim.  Część osób podejmuje wolontariat  pomagając seniorom w miejscu zamieszkania. Tego typu działanie jest prowadzone we współpracy z pracownikami socjalnymi i zostało nagrodzone przez  Panią Minister Elżbietę Rafalską.  Możliwość nauki niezależnego życia pojawia się w prowadzonych przez Stowarzyszenie 4 mieszkaniach chronionych. Kilkoro uczestników pracuje na rynku otwartym i chronionym a także w spółdzielni socjalnej.

Kontakt 798 489 521 ; info@wtz.com.pl

Mieszkania chronione

Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski prowadzi mieszkania chronione  dla osób niepełnosprawnych w Gorzowie. Celem jest tworzenie praktyki umożliwiającej uczenie się  dorosłości i niezależnego życia przez niepełnosprawnych.  Obecnie działają 4 mieszkania, które są wynajmowane od Miasta i wyremontowane przez Stowarzyszenie.  W takich mieszkaniach osoby niepełnosprawne intelektualnie czy psychicznie mogą mieszkać docelowo, co  jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż umieszczanie ich w instytucji typu Dom Pomocy Społecznej.  Samodzielne mieszkanie dla  niepełnosprawnych intelektualnie  lub z zaburzeniami psychicznymi jest jedną z  ważniejszych form uczenia się niezależnego życia. W mieszkaniach przebywa obecnie 12 dorosłych osób. Każde mieszkanie  znajduje się w osobnej kamienicy. W mieszkaniach nie mieszka na stałe żaden opiekun. Opiekunowie pomagają mieszkańcom poprzez realizację  wsparcia tworzonego na zasadzie aktywnego mentoringu. Aby zostać mieszkańcem trzeba mieć  zaświadczenie od lekarza  psychiatry oraz  decyzję wydaną przez pracownika socjalnego. Odpłatność za mieszkanie jest ustalana w zależności od dochodu  mieszkańca, może być zerowa, a może wynosić ok. 400 – 500 zł. Te pieniądze nie są dochodem Stowarzyszenia, lecz są przekazywane do Miasta.  Wszelkie opłaty za mieszkania są pokrywane przez Stowarzyszenie z dotacji projektowej.

Kontakt – 95 7258 776; 604 631349 ; info@wtz.com.pl

Wsparcie   seniorów i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania

Jest to działanie  realizowane wspólnie  przez  Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski oraz  Gorzowskie Centrum Pomocy  Rodzinie.  Seniorzy mający problemy w codziennym życiu, nie mogący na stałe korzystać ze wsparcia, otrzymują pomoc wolontariuszy. Pracownicy socjalni przeprowadzają wcześniej wywiady i po ustaleniu potrzeb organizowana jest pomoc przez wolontariuszy. Wolontariuszami są osoby niepełnosprawne uczące się  przy pomocy terapeutów prawdziwego pomagania oraz  własnej aktywności. Pomoc seniorom udzielana jest w ich mieszkaniach. Głównie jest to sprzątanie, robienie zakupów, organizacja spraw instytucjonalnych, jak wizyta u lekarza czy w urzędzie, a także rozmowa i towarzyszenie. Możliwa jest także prosta opieka pielęgnacyjna i higieniczna.  Część   seniorów  otrzymuje także posiłki przygotowywane i dostarczane przez wolontariuszy. Pomoc jest bezpłatna. W przypadku konieczności stałej opieki pomagamy zorganizować takie wsparcie przez wyspecjalizowane instytucje.

Kontakt – 95 7258 776; 536 400 075; info@wtz.com.pl